ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດມາລາເຣຍ, ເອຈໄອວີ ແລະ ວັນນະໂລກ / Fighting Malaria, HIV and Tuberculosis

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຜນງານສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຂອງຝຣັ່ງ (ກອງທຶນ Initiative 5%) ທົບທວນຄືນໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.

ທີ 4 ຕຸລາ 2019, ທ່ານ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຟລໍຣັອງສ ຊັອງບລັອງ-ຣີສແລກ ເອກອັກຄະລັດຖສະທູດຝຣັັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາຈັດໂດຍສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກອງທຶນ Initiative 5% ສຳລັບວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ພະຍາດວັນນະໂລກ, ເອຈໄອວີ/ເອດ ແລະ ມາລາເຣຍ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້, 3 ອົງການການຈັດຕັ້ງ (Laopha, Laos-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust Research Unit ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ) ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີີ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນ Initiative 5% ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານທຶນຮອນ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວຖືເປັນໂອກາດອັນດີໃນການພິຈາລະນາຄືນຜົນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ 3 ພະຍາດລະບາດດັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມເທືີ່ອທີສອງຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັັ້ງນີ້ ໃນຊຸມເດືອນຂ້າງເດືອນ ເພືີ່ອກຳນົດບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຝຣັັ່ງ ໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ 3 ພະຍາດລະບາດດັັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ.

ກອງທຶນ Initiative 5% ເປັນເຄືີ່ອງມືໜຶ່ງຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອເສີມໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນໂລກໃນບັນດາປະເທດທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ປະເທດຝຣັັ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນໂລກ ແລະ ເປັນປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍທີີ່ສຸດອັນດັບສອງ. 

ກອງປະຊຸມສຳມະນາທີີ່ຈັດໂດຍສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ໃນຄັັ້ງນີ້ ປຽບເໝືອນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທີີ່ອີງໃສ່ສະພາບການປະຈຸບັນ : ກອງທຶນໂລກຈະມີການລະດົມທຶນເພືີ່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນຮອບວຽນຕໍ່ໄປທີີ່ມີກຳນົດເວລາ 3 ປີ. ຊຶ່ງກອງປະຊຸມລະດົມທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ ທີີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທີີ່ລີຢົງ ປະເທດຝຣັັ່ງ ໂດຍມີທ່ານ ເອັມມານູຍແອນ ມາຄຣົງ ປະທານາທີ່ບໍດີຝຣັ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ. ການລະດົມທຶນໃນຄັັ້ງນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຕື້ ໂດລາ ເພືີ່ອນຳໃຊ້ໃນຮອບວຽນຕໍ່ໄປທີີ່ມີກຳນົດເວລາ 3 ປີ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົົ້າໝາຍລົບລ້າງພະຍາດວັນນະໂລກ, ເອຈໄອວີ/ເອດ ແລະ ມາລາເຣຍ ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2030. ສຳລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ເອງ, ມີ 13 ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນ Initiative 5% ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານ ເອີໂຣ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 20 ພາລະກິດດ້ານວິຊາການ ແລະ 5 ໂຄງການລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ.

Beneficiaries of French technical support program (the 5% Initiative) underline the positive aspects of the contribution provided in Laos since 2012

On October 4th, H.E Dr Bounkong Syhavong, Minister of Health, and H.E Florence Jeanblanc-Risler, French Ambassador to Lao PDR, co-chaired a seminar organized by the French Embassy to promote the contribution of the 5% Initiative to the fight against tuberculosis, HIV and malaria in Laos. 

During the seminar, three different structures (Laopha, Lao Oxford Mahosot Wellcome Trust Research Unit and the Minister of Health) presented to the audience composed of health officials, development partners and local organizations, the projects and organizations that benefited whether from financement or technical assistance provided by French 5% Initiative.

The seminary was the opportunity to reflect on the lessons learned and future perspectives for the fight against the three pandemics in Lao PDR. A second edition of this event, open to the public, will be organized in the coming months to reflect on the new emerging challenges of French action in the fight against the three pandemics in Laos. 

The French 5% initiative is a tool that has been designed specifically to complement the actions of the Global Fund in beneficiary countries. France is one of the founding members of the Global Fund and the second biggest donor.  

This seminar organized by the French Embassy was designed as an exchange session in the light of the current context: the Global Fund is raising funds to finance the next three year cycle. This process will culminate on October 10th with the conference held in Lyon, hosted by French President Emmanuel Macron. At least US$14 billion will need to be raised to fund the next three year cycle, in order to get back on track on the elimination of tuberculosis, HIV and Malaria by 2030. In Lao PDR, the 5% Initiative has benefitted to more than 13 organizations and structures since 2012, with more than 5 million euros to finance 20 expert missions and 5 national and regional projects.