14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ບ້ານສະຖາປະນິກ, ບ້ານ ທີ່ສ້າງສັນດ້ວຍບັນຍາກາດຂອງທຳມະຊາດ ຂອງທ່ານ ສິນທະວອນ ດາລາວົງ, ສະຖາປະນິກ ແລະ ອາຈານ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ.

5 ສະບັບທີ່ຜ່ານມາໃນ Column Lines style, ເຮົາໄດ້ພາທ່ານ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມບ້ານ ແລະສຳຜັດຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນຊົງຄຸນນະວຸດແລະໂດດເດັ່ນໃນຫລາກຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບ. ບ້ານທີ່ໂສພາເຫລົ່ານັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຜ່ານການອອກແບບຂອງສະຖາປະນິກ ຈຶ່ງສາມາດສ້າງສັນເຮືອນທີ່ໂສພາຫລາກຫລາຍຮູບແບບເຫລົ່ານັ້ນໄດ້. ແຕ່ທ່ານເຄີຍຕັ້ງຄຳຖາມບໍວ່າ ແລ້ວເຮືອນຂອງສະຖາປະນິກເດ ຈະງາມຄືທີ່ອອກແບບໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ. Column Lines style ໃນສະບັບປິດທ້າຍ Volume 1 ຂອງເຮົານີ້ ຈຶ່ງພາຜູ້ອ່ານມາເປີດບ້ານ ຂອງສະຖາປະນິກລຸ້ນໃຫມ່ ຄືທ່ານ ອາຈານ ສິນທະວອນ ດາລາວົງ, ສະຖາປະນິກ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນວົງການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະກໍ່ສ້າງມາເປັນເວລາ 17ປີ ແລະເປັນທັງ ອາຈານ ຂອງຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ…