14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ສະຖາປັດຕະຍະກຳເພື່ອອາຊຽນ ເພື່ອໂລກ.

ການອອກແບບເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ແມ່ນກະແສນິຍົມ ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ.

ຫລາຍຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານຫູມາຕະຫລອດກັບຄຳວ່າການອອກແບບອາຄານເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຄານປະຢັດພະລັງງານ, ອາຄານສີຂຽວ…ຫລາຍໆ ປະເທດ
ເນັ້ນໜັກການອອກແບບທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເວົ້າໃຫ້ເຫັນພາບງ່າຍໆ ກໍ່ຄື ເປັນ
ອາຄານທີ່ຕ້ອງມີການອອກແບບໂດຍຄຳນຶງເຖິງການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ອຍທີ່ສຸດ, ນຳໃຊ້ວັດສະດຸຈາກທຳມະຊາດ ແລະແຫລ່ງພະລັງງານຈາກທຳມະຊາດເຊັ່ນ ແສງແດດ ລົມ ນຳ້ ດິນ ໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ ຕະຫລອດຈົນຂະບວນການຜະລິດ ແລະການນຳໃຊ້ ອາຄານທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນອະນາຄົດ ທັງໝົດນີ້ສະຫລຸບງ່າຍໆ ວ່າແມ່ນການອອກແບບ ທີ່ຍືນຍົງ.

ກະແສແນວຄວາມຄິດການອອກແບບອາຄານສີຂຽວນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທ້າຍ
ສັດຕະວັດທີ 20 ຫາຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 21 ເປັນຕົ້ນມາ ຍ້ອນປັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ເພີ່ມພູນ ແລະການຮຽກຮ້ອງເອົາຄືນຈາກທຳມະຊາດ ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຄື ພາວະເຮືອນແກ້ວ ( Glasshouse effect) ປະກົດການຫລຸມໂອໂຊນ (Ozone Hole) ເກາະຄວາມຮ້ອນ (Urban Heat Island) ຝົນກົດ(Acid Rain) ແລະການທຳລາຍປ່າ (Deforestation), ລ້ວນພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ວີຖີການ
ພັດທະນາທີ່ເນັ້ນແຕ່ຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານເສດຖະກິດພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນລູກຮຸ່ນຫລານ ສາມາດມີອາກາດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມດີໆໄວ້ຫາຍໃຈໄດ້ ເພາະພະລັງງານບໍລິສຸດອາດຈະໝົດໄປກໍ່ເປັນໄດ້.

ເຖິງແນວຄວາມຄິດນີ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂມາເປັນເວລາເກືອບ 20 ປີໃນ
ທົ່ວໂລກ ແຕ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນແຖບອາຊີຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງໃຕ້ບ້ານເຮົາຖືວ່າ ມີສັດສ່ວນທີ່ນ້ອຍຫລາຍຖ້າທຽບກັບຈຳນວນການກໍ່ສ້າງ
ອາຄານໃນປັດຈຸບັນ ຍົກເວັ້ນປະເທດສິງກະໂປທີ່ຕິດອັນດັບ 2 ຂອງໂລກໃນການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງກໍ່ຄື ການທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໝາຍທີ່
ແນ່ນອນຂອງຄຳວ່າການອອກແບບທີ່ຍືນຍົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການລົງມືໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ເປັນ ຄວາມທ້າທາຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກເສຍເວລານຳ, ແຕ່ໃນສັດສ່ວນທີ່ນ້ອຍນັ້ນກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີ Underlines Green lines Green Idea ສະບັບນີ້ ຂໍຈັບເອົາໂຄງການອອກແບບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ 10 ປະເທດອາຊຽນ ມາແນະນຳ ເນື່ອງຈາກເປັນປະເທດ ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງ ແລະສະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ.