14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ເມືອງວຽງໄຊ ສະຖານທີ່ໃຫ້ກຳເນີດ ສປປ.ລາວ

Living on the wild side ຊື່ແນວຄວາມຄິດຂອງ ສະບັບທີ 6 ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈ ຈາກການໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງລາວທີ່ຖຶກບັນທຶກໃນຫນ້າປະຫວັດສາດຂອງຊາດເຮົາ, ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງພູມສັນຖານ, ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະຄວາມສະຫລາດສ່ອງໃສຂອງວິລະບູລຸດເຮົາ. ນັ້ນຄື ການອອກຕາມຮອຍ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ນຳລາວ ໃນດິນແດນວຽງໄຊ.ຮັບຮູ້ ແລະ ຮູ້ສຶກເຫດການໃນອະດີດຜ່ານຮ່ອງຮອຍຂອງຖໍ້າ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ທຳມະຊາດໄດ້ອອກແບບໃຫ້ ທີ່ມອບຄວາມອຸ່ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະເຮັດໃຫ້ຊາດລາວ ເປັນລາວໄດ້ຮອດປັດຈຸບັນ…