14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ແສງຄໍາ ພິນິດ ຂໍ້ຄິດ ຊີວິດ ແລະຜົນງານ

ສ.ຈ ແສງຄໍາ ພິນິດ ວິສາວະກອນອາວຸໂສ ຜູ້ທີ່ມີທັງບົດຮຽນປະສົບການໃນຊ່ວງໄລຍະເກືອບ 50 ປີ ຂອງການດໍາລົງຊີວິດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະສ່ວນຕົວ ແລະ ສັງຄົມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກເປັນວິສະວະກອນສັງກັດກົມເຄຫາສະຖານຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ). ຕະຫລອດໄລຍະການເຮັດວຽກຢູ່ກົມເຄຫາສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ   (1967-1970), ທ່ານໄດ້ມີຜົນງານໃນການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫລາຍໆ ໂຄງການສໍາຄັນ, ເປັນຕົ້ນ: ອາຄານຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ (ຮ່ວມກັບທ່ານ ສົມພະຈັນ ອິນທະວົງ), ໂຮງແຮມແມ່ຂອງ (3ຫລັງ) ຢູ່ສີຖານເໜືອ, ໂຮງແຮມພູວ່າວຢູ່ຫລວງພະບາງ, ສະລອຍນໍ້າຕິດກັບສະໜາມກິລາອະນຸວົງ ແລະ ອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງເຊິ່ງຈະເຫັນວ່າເປັນອາຄານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນ ເວລານັ້ນໂດຍມີການອອກແບບທີ່ມີເອກະລັັກສະເພາະຕົວ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາໃນຍຸກນັ້ນ ເປັນຢ່າງດີ.

ເຮື່ອງລາວຂອງທ່ານສ.ຈ ແສງຄໍາ ພິນິດບໍ່ໄດ້ມີພຽງເທົ່ານີ້, ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ #Lines Magazine issue1