2 ການຮວມຕົວ ທີ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງອັນດຽວກັນ

STELLA

ສະເຕລາ ໝາຍເຖິງກຸ່ມດາວ

ວິໄສທັດຂອງເຮົາແມ່ນເພື່ອຢາກໃຫ້ສະເຕວລາເປັນພື້ນທີ່ໜຶ່ງທີ່ໄວໜຸ່ມສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມກັນ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ສ້າງໄອເດຍ, ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອພັດທະນາຕົນເເອງ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ສ້າງສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ໄວໜຸ່ມ

ສະຖານທີ່ສຳລັບສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ແຫລ່ງທຶນໃນການສະໜັບສະໜຸນຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງໄວໜຸ່ມ

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກເຮົາແມ່ນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້

ການຈັດຕັ້ງໃນສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ການເຮັດກິດຈະກຳ

ຕອນທີ່ເຮັດວຽກ ມີໄວໜຸ່ມກຸ່ມໜຶ່ງມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ອ້າຍກັບເອື້ອຍສອນເຮົາແດ່

ເຮົາໃຊ້ເວລາສອງປີ

ໄວໜຸ່ມ ທັກສະຂົວຕໍ່ ທັກສະຊີວິດ ການສື່ສານ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳ ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈການຄິດ…

FANGLAO

ທີ່ຝລັ່ງ ການເຕັ້ນຖືເປັນອາຊີບ  ມີນັກເຕັ້ນເປັນຈຳນວນຫລາຍ ມີບ່ອນສະແດງ ແລະ ການຈັດງານການສະແດງຢູ່ເລື້ອຍໆ

ຕ່າງຈາກລາວທີ່ມີນັກເຕັ້ນຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດເປັນອາຊີບ ບໍ່ມີບ່ອນສະແດງທີ່ໂປຣແກຣມການສະແດງທຸກເດືອນ

ຫລາຍສະຕາຍ ຮິບຮອບ ເບລກເດ້ນສ  ທີ່ມາໃໝ່ແມ່ນຄອນເທັມໂພລາຣີ ລະຄອນເຕັ້ນ

ການຮວມຕົວຂອງທັງສາມຄົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງແນວໃກ..