About & Contact us

ແມ່ນວາລະສານດ້ານສະຖາປັດເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນຊື່ກາງ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມວົງກວ້າງໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງວຽກງານດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ວິສະວະກຳ ວິຈິດສິນ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຊຶ່ງເນື້ອໃນປະກອບໄປດ້ວຍ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ ການນຳໃຊ້ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ລວມໄປເຖິງວັດສະດຸໃໝ່ໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

First Mark

First Mark ປະກິນະກະຂ່າວຄວາມເຄື່ອນໄຫວໃນແວດວົງຕ່າງໆ, ຂ່າວນິທັດສະການ, ຂ່າວອັບເດດຂອງບໍລິສັດ,ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ລວມທັງ ບຸກຄົນ, ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປເຖິງຂ່າວການແນະນຳຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຫລື ໂປໂມຊັ້ນໃໝ່ຂອງຫ້າງຮ້ານທົ່ວໄປ.

Straight Lines

Straight Lines ບົດຄວາມຜົນງານຂອງນັກສີລະປະ, ນັກອອກແບບ, ນັກສະຖາປະນິກ, ນັກວິສະວະກອນວິເຄາະຜົນງານຜ່ານແນວຄວາມຄິດ, ແຮງບັນດານໃຈຕໍ່ການອອກແບບ, ໄອເດຍໃນການສ້າງສັນຜົນງານ.

Flow Lines

Flow Lines ບົດຄວາມສົ່ງເສີມງານສີລະປະຕ່າງໆ, ວິຈິດສິນ, ງານຫັດຖະກຳ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳເຈາະເລິກຂະບວນການຜະລິດ, ນອກຈາກນີ້ຍັງນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວໂດຍເນັ້ນສະເພາະການນຳສະເໜີເນື້ອຫາທີ່ຄົບຖ້ວນບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກແບບ, ແຜນຜັງ, ຮູບຊົງ ໄປຈົນເຖິງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ວິຖີຊີວິດ.

Stroke

Stroke ບົດສຳພາດບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີປະສົບການໃນແວດວົງສີລະປະ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກຳ.ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີແນວຄິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິດ້ານການອອກແບບເພື່ອເປັນການເຊີດຊູບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນວົງການ ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສີລະປະ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ເຈາະເລິກວິທີຄິດ,ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີບ ແລະ ເຄັດລັບຂອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ.

Coloring

Coloring Review ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂຮງແຮມລີສອດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນການອອກແບບຕົບແຕ່ງທັງແບບທັນສະໄຫມ, Classic ແລະ ຮ່ວມສະໄໝ ໂດຍການເລົ່າເລື່ອງດ້ວຍຮູບພາບທີ່ສວຍງາມຈາກຄຳບອກເລົ່າຂອງເຈົ້າຂອງ ຫລື ຜູ້ອອກແບບໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮູ້ເຖິງແນວຄວາມຄິດ,ແຮງບັນດານໃຈໃນການອອກແບບ ຫລື ເທັກນິກພິເສດໃນການອອກແບບເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ.


APA Design and Consultants

Phonephanao-Phonetong Rd., Phonetong Village, Saysettha District, Vientiane Capital Lao PDR  P: +856 21 265 154  E: lines.magazine@hotmail.com/info@linesmagazinelao.com  W: linesmagazinelao.com