14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໜອງຫອຍ

ພື້ນທີ່ການຮຽນຮູ້ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນຄໍລຳນີ້ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງເວົ້າເຖິງການອອກແບບໂຮງຮຽນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນຊົນນະບົດມີໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ການອອກແບບແມ່ນເນັ້ນການຄຳນຶງເຖິງທຳມະຊາດເພື່ອຄວາມຢູ່ສະບາຍ ແລະ ປະຢັດທັງພະລັງງານໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃນລັກສະນະ Eco-Design, ນອກຈາກນີ້ເນື້ອຫາຍັງອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງເພື່ອອະນາຄົດ.ຖ້າສົນໃຈເລືອງລາວຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ #Lines Magazine issue1