News

NEWS

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈັບມືກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປີດສັກກະລາດໃຫມ່ແຫ່ງການຮ່ວມມືຂອງ 2ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈັບມືກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປີດສັກກະລາດໃຫມ່ແຫ່ງການຮ່ວມມືຂອງ 2ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ